DEXCEL 312 Zobacz większe

DEXCEL 312

Nowy produkt

Rozpuszczalnik do usuwania asfaltu i smoły. Substytut rozpuszczalników chlorowych

Więcej szczegółów

Więcej informacji

OPIS

DEXCEL 312 jest trójskładnikową mieszaniną węglowodorów, alkoholi i estru octowego, przeznaczoną do czyszczenia wszelkich narzędzi do nakładania powłok malarskich, jak m.in. roboty lub pistolety ręczne. Jest również doskonałym rozpuszczalnikiem nadającym się do produkcji i utrzymywania w czystości urządzeń podających asfalt, smołę i mazut, niektórych żywic, tworzyw sztucznych i polimerów, a także narzędzi do usuwania klejów HOLT MELT. Poza tym, DEXCEL 312 jest skuteczny w usuwaniu zaschniętych farb i pigmentów, szczególnie farb płynnych, tłustych, UV, heat seat i EBC.

DEXCEL 312 jest szczególnie polecany w następujących przypadkach:

  • gdy wymagane jest szybkie odparowanie rozpuszczalnika

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW ODPAROWYWANIA
NIEKTÓRYCH ROZPUSZCZALNIKÓW

 


ROZPUSZCZALNIK

WSPÓŁCZYNNIK ODPAROWYWANIA (DEE=1)
NORMA DIN 53170

TRÓJCHLORO 111 ETAN

4

PERCHLORETYLEN

8,1

KSYLEN

15

TOLUEN

6,1

METYLOETYLOKETON

3,6

OCTAN ETYLOGLIKOLU

52

DEXCEL 312

24

 

 

 

  • gdy stawiane są zaostrzone kryteria w zakresie ograniczenia toksyczności stosowanego środka

DEXCEL 312 nie wymaga specjalnego oznakowania ostrzegawczego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 lutego 1990, zeszyt 90/1 bis.

 

  • gdy stawiane są zaostrzone kryteria w zakresie ochrony środowiska naturalnego

DEXCEL 312 nie zawiera związków halogenowych niszczących powłokę ozonową. Jego wskaźnik ODP (Stopień zagrożenia dla powłoki ozonowej) wynosi 0. DEXCEL 312 nie zawiera przede wszystkim Trójchloro-111-Etanu ani CFC. Nie ma w nim też perchloretylenu, trójchloroetylemu, chlorku metylenu, ksylenu, toluenu ani ketonu.

 

  • w przypadku stosowania szerokiej gamy żywic

DEXCEL 312 jest doskonałym rozpuszczalnikiem większości żywic używanych do produkcji farb, tuszów i klejów. Doskonale usuwa:

GUDRON NAFTOWY LUB MINERALNY,
GUDRON NORWESKI,
POWŁOKI ASFALTOWE,
BITUM ŻYWICZNY (KALAFONIA),
EMULSJE GLICEROFTALOWE,
POLIURETAN,
ALKIDY URETANOWE,
EPOKSYDY,
POLIESTRY,
WINYLE,
AKRYLE.

 

DEXCEL 312  nadaje się do mycia w postaci aktywnej emulsji wodnej dodając 30-40% wody, proporcje można zwiększyć lub zmniejszyć dostosowując do stanu zabrudzenia elementów. W tej postaci jest całkowicie niepalny . Specyficzna charakterystyka preparatu umożliwia bezpieczny remont urządzeń gospodarki olejowej oraz utrzymanie w czystości miejsc podwyższonego ryzyka pożarowego jak magazyny mazutu czy rampy rozładowcze. 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

 

Stan fizyczny

Ciecz

-

 

Kolor SAYBOLT

30

NF M 07 003

Zapach

Charakterystyczny

-

Masa właściwa

865 kg/m3

AFNOR T 60 101

Temperatura wrzenia

155°C

 

Destylacja przy 760mm Hg:

Temperatura początkowa
Temperatura końcowa


160°C
180°C

ASTM D 850

Temperatura zapłonu
ABEL PENSKY

49°C

NF M 07 036

Temperatura zapłonu seta flash

50°C

ISO 2679

Temperatura samozapalenia

> 305°C

ASTM E 659

Temperatura krzepnięcia

-60°C

-

Wskaźnik refrakcji

1,4969

ASTM D 1218

Punkt anilinowy

18°C

NFM 07.021

Wskaźnik Kauri Butanol

85

ASTM D 1133

Współczynnik parowania
(DEE=1)

24

DIN 53170

Ciśnienie pary
       w 20°C
       w 37,8°C


6,2 mBar
18,7 mBar

 

Gęstość pary AIR=1

3,2

 

Lepkość:
        w 25°C
        w 40°C


0,810 mm2/s-1
0,705 mm2/s-1

NF T 60 100

Korozja Cu

1a

ASTM D 849

Kwasowość

0 mg/NaOH

ASTM D 847

Wskaźnik bromu

210 mg/100g

ASTM D 1491

Napięcie powierzchniowe

27,2 Dyny/cm

ISO 6295

Napięcie przebicia

20 000V

IEC 156-247

Zawartość wody

< 1ppm

KARL FISHER

Rozpuszczalność w wodzie

< 1%

 

 

 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

 

ODP                                                  0

PCOP                                               < 50

DCO                                                 Niemierzalne, zbyt słaba rozpuszczalność w wodzie

DBO                                                  Niemierzalne, zbyt słaba rozpuszczalność w wodzie

WSKAŹNIK PODZIAŁU OKTANOL/WODA          log POW > 3

WGK                                                 „Nie stanowi żadnego zagrożenia dla wody”

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować produkt z dala od wszelkiego źródła ognia, a w szczególności nie nakładać na elementy żarzące się lub stanowiące duże źródło ciepła. Nie stosować w fazie pary. Nie dopuszczać do kontaktu z tkaninami. Nie palić. Po użyciu nie wyrzucać do instalacji ściekowej. Stosować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

                                              OPAKOWANIE

30L, 60L, 200L.